گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

My sister has seen the movie, but I haven’t. She isn’t tired, but he is. He likes tea, but she doesn’t. She isn’t tired, but he is tired. Yes, there is. / No, there isn’t. Yes, he will. / No, he won’t. Will Bill be here tomorrow? Are you and Megan working tomorrow? A: Did you and Chris like the movie? I don’t like hot weather, but Sue does. Your browser does not support the audio element.

Do you enjoy your work? “May the worst always be behind you. Is there a bus to the airport? خوشی را با کسی قسمت کن تا بیشتر از آن لذت ببری. اگر همواره بایستیم و از حرکت ترس داشته باشیم، ذهن ما هم ترسو خواهد شد. بله، حتی اگر فکر کنی که هیچ کاری نمیکنی.

حتی اگر زندگی معنا نداشته باشد، چه اشکالی دارد که برایش معنا دستوپا کنیم؟ چطور بر مشکلات زندگی با جملات انگیزشی غلبه کنیم؟ یکی از راهکارهای مثبت شدن ذهن، خواندن و تکرار جملات کوتاه انگیزشی است. تقدیر تقویم افراد عادی و تغییر تدبیر افراد عالی است . به همین خاطر است که ما در مؤسسه به شما اجازه میدهیم، پایگاه دادهی خود را از محتوای موجود در زندگی واقعی ایجاد کنید که در کتابخانههای بزرگ یا سایر مقالاتی که در اینترنت میبینید، مییابید. ” زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است . فاجعۀ زندگی هر کس، محدود بودن به یک استعداد نیست، بلکه شکست خوردن در استفاده از همان یک استعداد است.

علم روانشناسی ثابت کرده است که فکر کردن به یک جمله و تکرار آن باعث میشود که ضمیر ناخودآگاه انسان آن را باور کند. بدانید همان کافی است. وقتی به بخشیدن فکر میکنم، سپاسگزار میشوم که چنین کاری برای من امکانپذیر بوده است. وقتی یک دانه ی گیاه میکاری، هزاران هزار دانه میشود، همه اش برای تو.وقتی یک گل به کسی میدهی، هزاران هزار گل از دیگران میگیری؟ در فضای کوچک یک جمله دنیایی را میتوان جا داد. میتوان هم پریشانخاطر و مستاصل بود و هم سربلند و مغرور و بینیاز زیست. اما زمان را تنها میتوان از دست داد.

دیدگاهتان را بنویسید