گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

اگر نسیم یا گلشیری هست در من است. جوانان اصولاً خواهان ادغام در جمع هستند، در جمع تروریستها، یا در جمع افرادی که دانش دارند. کارهای بزرگ، شروع های کوچک دارند! کارهای بزرگ را زور بازو انجام نمیدهد، بلکه پشتکار دلیل انجام آنهاست. اینکه میخواهیم به بخشش و کارهای خیرخواهانه دست بزنیم انگیزهای مضاعف به ما میدهد تا برای رسیدن به موفقیت سختتر کار کنیم. موفقیت یعنی اینکه به خاطر تو جهان کمی بهتر شده است. باید به کار بچسبی.

این کار لطف سخنم را بیشتر میکند! هرگز روزت را شروع نکن، مگر آنکه قبلاً آن را روی کاغذ به پایان برده باشی. اگر برای لحظهای از زاویۀ دیدی یکدیگر به مسائل نگاه کنیم، معجزهای بروز میکند. همه درون فاضلاب هستم، اما برخی ستارگان را نگاه میکنیم. از چیزهای کوچک لذت ببرید زیرا ممکن است روزی به پشت سر نگاه کنید و آنها را بزرگ ببینید. ». مسالۀ اصلی این است که: «سرت به چه کاری شلوغ است؟ » چه تاثیر قدرتمندی دارد این عبارتِ «بیا با هم…

حتی اگر زندگی معنا نداشته باشد، چه اشکالی دارد که برایش معنا دستوپا کنیم؟ زندگی همین است که هست، اگر انتظار معنا از آن داری، باید خودت توی آن بریزی. کلۀ خالی و قلب خالی است که مانع پیشرفت آدمیزاد است. آدمیزاد عاشق تنوع، دشمن تغییر و ذلیلِ ندانمکاری است.

آدمیزاد باید آنقدر آزاد باشد که دست کم بتواند بگوید: آزاد نیستم. وقتی به بخشیدن فکر میکنم، سپاسگزار میشوم که چنین کاری برای من امکانپذیر بوده است. بزرگترین و سختترین کارها را کسانی میتوانند انجام دهند که با تمام توان به خلق رویا میپردازند. برای آنکه بتوانید با دیگران در کمال آرامش زندگی کنید از آن ها جز آنچه میتوانند در راهتان نثار کنند چیز دیگری نخواهید. انسان نو به آنچه روی میدهد، به اکنون میاندیشید.

دیدگاهتان را بنویسید