گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

مستدعی است نسبت به پرداخت کارانههایی که اخیراً مورد تصویب قرار گرفته است، دستور لازم و مقتضی صادر فرمایید. خواهشمند است دستور فرمایید کارانههای مصوب پرداخت شود. دلیل این که این همه پول بابت دفتر یادداشتهایم هزینه میکنم، این است که مرا وادار میکنند برای نوشتن در آنها دنبال چیزهای ارزشمندی بگردم. نوشتن خاطرات، از فراموش شدن آنها جلوگیری میکند؛ زیرا این یادداشتهای گرانبها را میتوانیم سالها استفاده کنیم.

این مسأله چندان بی دلیل هم نیست؛ زیرا با پیچیدهنویسی یک نامه یا یک گزارش، میتوان زیرکانه فقر محتوایی آن را پنهان کرد. به همین دلیل گاهی جملات دچار درازنویسی و ابهام میشوند که از مهمترین مشکلات نگارشی در فارسی امروز است. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم.

ترس و امید باعث میشود فراسوی حال در جهت آینده زندگی کنیم. اگرچه جملات عاطفی، معترضه، تفسیری و بدلی گاهی باعث غنای متن میشوند، اما اطناب ایجاد میکنند که میتواند از سادگی و روانی مطلب بکاهد. در جدول زیر جایگزینهایی برای هر یک از این عبارات طولانی پیشنهاد شده که استفاده از آن میتواند به کوتاه شدن جملات و مؤثر شدن آن کمک کند. با استفاده از این جملات میتوانید به ایدههای بسیاری برسید. گمان نمیکنم کسی که دائم سعی دارد پولدار شود، بتواند به ثروتی دست یابد.

اگر در نخستین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. نکته: اگر برای درک معنی و فهمیدن یک جمله باید دو یا چند بار آن را بخوانید، یعنی باید آن مطلب نیاز به دوباره نویسی دارد؛ یا باید آن جمله را به دو یا چند جمله کوتاه و رسا تقسیم کرد. اگر دقت کنید متوجه میشوید که این جمله تنها یک فعل دارد و به راحتی میتوانیم با چند فعل آن را به جملاتی کوتاه تقسیم کنیم و کار مخاطب را برای خواندن و فهم متن آسان کنیم. گاهی میتوانیم یکی از دو فعل پشت سر هم را حذف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید