گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

صبح که از خواب بید ار میشوید، چیزهایی را که دوست دارید بنویسید، هر آن چیزی را که برای آن زندگی میکنید. مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدستآورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آوردهاید دوست داشتهباشید. برای رفتن به دماوند که بلندترین قله ایران است و در نزدیک روستای ما قرار دارد، از هیأت کوهنوردی که در آن عضو هستم، و اعلام کرده بود وسایل را در اختیار اعضا میگذارد، وسایل لازم را گرفتم. خوشنامی و بدنامیِ ما در گروه دوستانی است که خود برمیگزینیم. خبر بد این است که زمان به سرعت سپری میشود.

زمان را نمیتوان به کسی داد. چه کسی سزاوار سرزنش است، قدردان چه کسی جز خودمان باید بود؟ ” برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید. راز موفقیت، داشتن یک زندگی متعادل است. یک دقیقۀ تمام شادکامی؛ آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟ فکر میکنید که یاد میگیرید اما در اصل اینطور نیست. جملات کوتاه موثرترند. شما برای تاثیرگذاری لازم نیست جملات بلند بنویسید. جملات کوتاه بهتر خوانده میشوند.

چه رمان بنویسید یا داستان کوتاه یا یک مقاله علمی، میتوانید نوشته خود را با آوردن جملات کوتاه قابل درکتر کنید. اگرچه یک جنبهی احتیاطی نیز لازم است. من هر چه کردهام برای خودم بوده است. پس از اندیشههای بسیار به این مساله ایمان پیدا کردهام که هیچ چیزی در مقابل ارادۀ انسانی که هدفی برای رسیدن دارد، توان مقاومت ندارد. زمان بیشتری را برای بحث کردن در مورد این که یک انسان خوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد، هدر ندهید. یا باید خود را با زمانی که در اختیار داریم، تنظیم کنیم؟

زمان و سلامتی دو چیزی هستند که بیشتر از همه در زندگی باید قدردانشان بود. اگر سفر در زمان امکانپذیر است، پس گردشگران آینده کجا هستند؟ زمانی که به آینده مینگرم، آنقدر روشن است که چشمانم را میسوزاند. زمان، هدیهای است که اکثر ما قدردانش نیستیم. به همین خاطر است که ما در مؤسسه به شما اجازه میدهیم، پایگاه دادهی خود را از محتوای موجود در زندگی واقعی ایجاد کنید که در کتابخانههای بزرگ یا سایر مقالاتی که در اینترنت میبینید، مییابید. هر دقیقه از زندگی ما یا در حال کمک کردن یا آسیب رساندن به پیروزی که در زندگی به دنبالش هستیم، میگذرد.

دیدگاهتان را بنویسید