گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

گاهی در گفتار از کلماتی استفاده میکنیم که قید کردن آنها در نوشتار اهمیتی ندارد؛ زیرا استفاده از آن سبب سختی در انتقال مفهوم میشود. از چیزهای کوچک لذت ببرید زیرا ممکن است روزی به پشت سر نگاه کنید و آنها را بزرگ ببینید. به رشته تحریر کشیدن خاطرات، مانع به فراموشی سپرده شدن آنها میشود؛ زیرا این یادداشتهای گرانبها را میتوانیم سالیان سال مورد استفاده قرار دهیم.

تعداد افرادی که در مسیر تبدیل شدن به یک کاسب موفق شکست میخورند از آنهایی که در راه هنرمند شدن شکست میخورند بیشتر است. ارزش پول به این است که آن را با دیگران سهیم شویم. متواضع بودن به ایت معنا نیست که خودتتان را دستکم بگیرد و یا خودتان را کمتر از دیگران به حساب بیاورید.

کسی که اشتباه خودش را میبیند وقت ندارد به اشتباه دیگران پیله کند. بهترین مصلحانی که دنیا تاکنون به خود دیده است، آنهاییاند که از خودشان آغاز کردهاند. در ذهن خود گورستان کوچکی بسازید و تمام بدیهای دوستانتان را در آنجا به خاک بسپارید. زندگی به هیچ نمیارزد؛ اما ارزش هیچ چیزی به اندازۀ زندگی نیست. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم. مواردی مانند پرگویی، شاخ و برگ دادن به یک موضوع، به کار بردن عبارتها و افعال طولانی و آوردن جملههای معترضه سبب درازنویسی در جملات شده است.

” زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است . آوردن مترادفهای مختلف برای یک مفهوم از ویژگیهای نوشته ادبی است؛ اما باید توجه داشت که در بسیاری از متون رسمی، خبری، اداری و علمی باید از نوشتن مترادفهای متعدد پرهیز کرد تا اصل کلام، با وضوح و به سرعت به مخاطب منتقل شود. این جملات را به شکل دیگری میتوان نوشت. وقتی امروز را قربانی میکنی، آینده را هم میکشی. حتی اگر بدانم که همین فردا تمام دنیا از هم میپاشد، من باز هم درخت سیب خودم را میکارم. در سومین بخش، نکات مهم تمرینهای کتاب را میبینیم.

دیدگاهتان را بنویسید