گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

آیا در حال انجام آن هستید؟ بشر همیشه باید برای آینده زندگی کند، مگر در بهشت که برای زمان حال زندگی خواهد کرد. زمان را نمیتوان بستهبندی کرد، روبان زد و زیر درخت کریسمس قرار داد. اما زمان را تنها میتوان از دست داد. آیا به زمان بیشتری نیاز داریم؟ تایپ دهانگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. نکتهی قابل توجه در مورد زمان این است که برای همه به وفور وجود دارد.

شما هیچکاه برای هیچ کاری زمان پیدا نخواهید کرد. هیچ اتفاقی برای انسانی اتفاق نمیافتد مگر اینکه توسط طبیعت برای تحمل آن آماده شده باشد. هیچ دستی نمیتواند کاری کند که عقربههای ساعت به عقب بازگردند. تمام افکار خودرا روی کاری کـه دارید انجام میدهید متمرکز کنید. به همین خاطر است که ما در مؤسسه به شما اجازه میدهیم، پایگاه دادهی خود را از محتوای موجود در زندگی واقعی ایجاد کنید که در کتابخانههای بزرگ یا سایر مقالاتی که در اینترنت میبینید، مییابید. بنابراین زمانی تاثیر سخنان بزرگان و تجربیات موفق دیگران در زندگی شما مشهود می گردد که به آن ها عمل کنید.

گاهش اوقات آنقدر در کار و زندگی روزمره غرق می شویم که نزدیک ترین افراد اطراف مان را فراموش می کنیم. او جرات احنق بودن را دارد و این اولین قدم در جهت عقل است. زمان، روش فوقالعادهی برای نشان دادن مسائلی که واقعاً برای ما مهم هستند، دارد. زمان، عاقلترین مشاور زندگی محسوب میشود. زمان، ارزشمند است. مطمئن شوید که آن را با انسانهای درستی سپری میکنید. خبر بد این است که زمان به سرعت سپری میشود. بنابراین، باید به دقت آن را سپری کرد.

هر چند مشکلات ما همیشه کمی پیچیده به نظر میآیند، اما در اساس و گوهر خود بسیار سادهاند. زندگی بسیار ارزشمندتر و زمان بسیار کوتاهتر از آن است که خود را درگیر مسائل پوچ بکنیم. زمان شما، زندگی شماست. آیا عاشق زندگی نیستی؟ آیا دربارۀ آنچه میاندیشید، می اندیشید؟ الماس حاصل فشارهای سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید، از فشارهای سخت نترسید. این کار خوب است، حتی اگر چیزی احساس نکنی.

دیدگاهتان را بنویسید