گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

ثروت متعلق به کسانی است که موضوعات تازه را خیلی سریع میآموزند. اصالت به این معنی نیست که حرفی را که پیش از این هیچ کس نگفته بر زبان بیاوری، در این است که دقیقاض چیزی را که خودت فکر میکنی بر زبان بیاوری. تنها وقتی باید کتابی نوشت که بخواهیم چیزهایی را بگوییم که جزئت گفتن آن را به هیچ کس نداریم. معمولاً کلام کسانی که میگویند این کار شدنی نیست، به وسیلۀ کسانی که در حال انجام آن کار هستند، قطع میشود. گزینگویه تکلمی متفکرانه نیست، بلکه تفکری با صدای بلند است. آن کس که منطقی فکر میکند، درست به همین دلیل از شهامت لازم برای تفکر کنار کشیده است.

کسانی که روزها خیالبافی میکنند از چیزهای زیادی آگاه میشوند که آنهایی که تنها در شب رویا میبینند از آن بی خبرند. شما تنها یک بار زندگی میکنید، اکر از آن لذت نبرید، تقصیر شماست، تقصیر کس دیگری نیست. پذیرفتن پند عقل بیشتری میخواهد تا دادن آن. بهتر است هفتاد سالهای جوان باشی تا چهل سالهای پیر.

زندگی را به ما دادهاند تا خرج کنیم، نه آنکه پساندازش کنیم. کار ما اینست: در وقتن زیستن، حرف اکنون را زدن، در عرصۀ امروز عمل کردن. برای کسی که اهل کار نیست، هیچ کاری سخت نیست. آموزش عنصری افزوده بر زندگی نیست، خود زندگی است. دوش آب سرد داروییست که هم برای خواباندن خوب است و هم برای بیدار کردن. این خوب است که خداوند نمیگذاردماجرای یکی دو سال آینده را بدانید، چون در آن صورت شاید وسوسه شوید و خود را با گلولهای از میان بردارید. تنها زندگی که ما آن را خوب میشناسیم، همان است که اختیاردارِ نهایی آن هستم.

هیچ اتفاقی برای انسانی اتفاق نمیافتد مگر اینکه توسط طبیعت برای تحمل آن آماده شده باشد. اشتباهات آدمی، از او انسانی دوستداشتنی میسازد. به قدری عادت کردهایم خود را از دیگران پنهان کنیم که در پایان از خودمان هم پنهان میشویم. هرگاه الهامبخش دیگران شدید برای اینکه بیشتر بیندیشند، بیشتر بیامزوند، بیشتر عمل کنند و والاتر شودند، شما یک رهبر هستید. بدان که نمیتوانی به کسی کمک کنی، مگر اینکه او درخواست کمک کرده باشد… هنرمند کسی است که کتش را پشت و رو میکند و عاشق رنگ آستر آن میشود.

دیدگاهتان را بنویسید