گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

راز جلو افتادن، آغاز کردن است. بزرگترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی. هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش میگوید من ممکن هستم. من برای ماهها و سالها فکر میکنم و فکر میکنم. گاهی یک جملۀ کوتاه میتواند ماهها و سال در ذهن و ضمیر ما بماند و در نگرش ما به زندگی تاثیرگذار باشد. اینکه میخواهیم به بخشش و کارهای خیرخواهانه دست بزنیم انگیزهای مضاعف به ما میدهد تا برای رسیدن به موفقیت سختتر کار کنیم. اگر برای شروع یا ادامه کار مهمی مثل درس خواندن برای کنکور سراسری به نیرو یا انگیزه نیاز دارید، باز هم میتوانید از این روش استفاده کنید.

فهمیدهام هر چقدر سختتر کار میکنم، انگار شانس بیشتری به سراغم میآید. شروع هر کاری، مهمترین بخش آن است. مهمترین علت آن کاهش مطالعه نثرهای معیار، رواج ترجمه و تأثیر منفی آن بر الگوهای جملهسازی است. اگر مهمترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه میداشت. از آنچه دارید استفاده کنید.

هیچگاه نگذارید به آن درجه از نا امیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه لیاقت دارید رضایت دهید . درست آن زمانی که تصمیم میگیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور میکنید به مقصد نزدیکترید. تا زمانی که نفس میکشی، هیچوقت برای انجام اقدام خوب دیر نیست.

مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشوی. جواني، كاري بـه سال و ماه ندارد، مهم اين اسـت كه انسان زنده دل و پرنشاط باشد. هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور. بار صدم به نتیجه درست میرسم. به خودت اعتماد کن، اینگونه یاد میگیری که چگونه زندگی کنی. هیچ وقت رنگین کمان را نمیبینی اگر به پایین نگاه کنی. جملات کوتاه شده در گفتار روزمره نیز زیاد ظاهر می شوند، اگرچه اگر اشتباه استفاده شوند می توانند باعث سردرگمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید