جملات کوتاه شده (TRUNCATED) چیست؟

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش میگوید من ممکن هستم. دیگران را دست پایین گرفتن سخت نیست، سخت آن است که خودت را دست بالا نگیری. من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است. درست آن زمانی که تصمیم میگیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور میکنید به مقصد نزدیکترید. وقتی در زندگی با شکست مواجه میشوم دو راه بیشتر پیش روی ندارم؛ یا اینکه بگذارم این شکستها من را کنترل کنند و آینده مرا نیز از بین ببرند یا کنترل آنها را به دست بگیرم و از آنها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنم.

این منم که تصمیم میگیرم آن را ترک کنم یا نه. از طبیعت الهام میگیرم. از گذشته خود درس میگیرم. امید برای کسانی است که جرات میکنند تا رویاهای خود را به واقعیت بدل کنند، پس امیدواری به رویاها و تخیلاتم بستگی دارد. زمان، روش فوقالعادهی برای نشان دادن مسائلی که واقعاً برای ما مهم هستند، دارد. خواستههای بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است. در اینجا، کلمه tired به دلیل تکرار، حذف شده است. در امروز زندگی میکنم و به فردای خود امیدوارم. دست خود را یک دقیقه روی اجاق داغ بگذارید ، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد .

تا با یادآوری و تکرار آن ها با خود بتوانید مثبت اندیشی و سلامت روان را جایگزین افکار منفی کنید و از این طریق احساسات مثبت تری تجربه نمایید. روان شناسان درمان شناختی رفتاری، معتقدند که افکار انسان تعیین کنندۀ احساسات و رفتارهای او در برابر تمامی رویدادها و موقعیت های زندگی است. انسان نو به آنچه روی میدهد، به اکنون میاندیشید. استفاده از جمله کوتاه شده به شخص مقابل فرصت بیشتری می دهد تا مکث کند و در مورد آنچه گفته می شود فکر کند و به این صورت تأثیر بیشتری ایجاد می کند. را در نظرات دکارت نمی داند، که از دلایل آن جمله معروف است.اما تصور می کند جمله فوق کافیست.

که بر نمی گردی! وقتی چیزی مرا رنج می داد، در موردِآن با هیچ کس حرفی نمی زدم. اصالت به این معنی نیست که حرفی را که پیش از این هیچ کس نگفته بر زبان بیاوری، در این است که دقیقاض چیزی را که خودت فکر میکنی بر زبان بیاوری. مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشوی.

دیدگاهتان را بنویسید