جملات کوتاه در مورد ارزش وقت و زمان (قدر لحظه ها را بدانیم) – مینویسم

یکی از بدترین معضلات معرفت شناختی مطالعه و دنیای اندیشه و مطالعات که اغلب به آن بی توجه هستیم، یا بدتر ، آن را مفید و مناسب تلقی می کنیم؛ مطالعه جملات قصار و کوتاه از بزرگان است.البته مطالعه این جملات کوتاه صرفا مضر نیست،اما اشکال وقتیست که مخاطب آنها مطالعه دیگری ازآثار اشخاص ،آرا و نظراتشان ندارد.مشکل دیگر نیز عدم تبیین نظر و رای نویسنده است. چرا که این نقل ها بسیار لازم و گاهی بسیار مفید و پراهمیت است(چنانچه در مطالب مختلف شخصا بکارمیبرم و سعی میکنم با چنین کاری بطور خلاصه تر مطلب مفصلی را تبیین کنم)بلکه صرفا بدون شناخت از اندیشه نویسنده یا به کلی مبتنی بر مطالعه این جملات بودن، معضل است.

عشق گلی بسیار زیباست، اما برای کندن آن باید شهامت رفتن به لبۀ پرتگاه را داشت. و بدان که تنها راه کمک به چنین فردی، دوست داشتن اوست. ” برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید. تا ندانیم چرا نباید خودکشی کنیم، نمیدانیم چرا باید زندگی کنیم. اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زورگویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد ! در مثال بالا، جملههای معترضه را از داخل جمله اصلی بیرون کشیده و پیش از آن آورده ایم.

مثلا ما بارها شاهد بوده ایم که کسی کل شناخت خود از یک اندیشمند را محدود به تک جمله ی مشهور آن می کند.برای مثال وقتی صحبت از فلسفه دکارت می شود، شخص بدون شناخت کامل آرای او تنها گفته اجمالی و مبهم او یعنی “می اندیشم پس هستم” را بیان کرده و وانمود می کند او را می شناسد.یا بطور اجمالی برخی از آرای او را مطالعه کرده و سپس با پیشفرض اینکه مخالف یا موافق اوست، به کلی او را مردود یا مقبول می یابد. یا در مثالی دیگر اگر در مباحث جبر و اختیار دیده باشیم، فوری از جمله معروف ژان پل سارتر که می گوید “ما محکوم هستیم به آزادی” نقلی صورت گرفته و شخص تصور می کند به کلی آشنایی با آرای گسترده پشت این جمله سارتر نیاز نیست.البته این به معنای عدم کاربرد نقل های کوتاه از سخنان بزرگان در جای خود نیست.

Truncate به معنای کوتاه کردن و شکل گذشته آن truncated است. این خوب است که خداوند نمیگذاردماجرای یکی دو سال آینده را بدانید، چون در آن صورت شاید وسوسه شوید و خود را با گلولهای از میان بردارید. را در نظرات دکارت نمی داند، که از دلایل آن جمله معروف است.اما تصور می کند جمله فوق کافیست. چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم. کار درست این است که به اشخاص کمک کنید تا بفهمند چقدر آدمهای جالبی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید