جملات کوتاه در مورد ارزش وقت و زمان (قدر لحظه ها را بدانیم) – مینویسم

شاید مشکلات باعث شده تا احساس ضعف و ناامیدی کنید. شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . فردا میشکند دگری قلب تو را . آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . همه ما گاهی در این وضعیت گرفتار میشویم و به دنبال روشی برای به دست آوردن نیروی دوباره هستیم.

گاهی میتوانیم یکی از دو فعل پشت سر هم را حذف کنیم. من آدمی خودخواه، بی حوصله و البته کمی متزلزل هستم، اشتباه می کنم، از کنترل خارج می شوم و گاهی کنترل کردن من سخت می شود اما اگر نتوانید بدترین حالت من را تحمل کنید بی شک شایستگی بهترین حالتم را هم ندارید. دوست داشتن بهترین شکل مالکیتو مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . بهجای صرف وقت برای اینکه ببنید چه کار فوری است، ببینید چه کاری مهمتر است.

برای زندگی نو، آنقدر که به اندیشۀ نو نیاز است، به ابزارهای نو نیاز نیست. زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . زندگی در صدفِ خویش گُهَر ساختن است… ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . خوب گوش کردن را یاد بگیریم… هرگز ناامید نشوید؛ اگر شدید به کار کردن ادامه دهید. به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . بازنده میگوید ممکن است اما مشکل .

جملات پیچیده: جملات پیچیده شامل یک شبه جمله مستقل و یک یا چند شبه جمله وابسته است. این مسأله چندان بی دلیل هم نیست؛ زیرا با پیچیدهنویسی یک نامه یا یک گزارش، میتوان زیرکانه فقر محتوایی آن را پنهان کرد. یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده .

دیدگاهتان را بنویسید