جملات کوتاه در مورد ارزش وقت و زمان (قدر لحظه ها را بدانیم) – مینویسم

۱۰. هیچ رازی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. ” برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست . شیرین شدنی نیست تا وقتی که ما انسان ها گناهکاریم ! مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . بی اعتمادی به دوستان شرمآورتر است تا فریب خوردن از آنان. جملهای که حس خوبی به شما میدهد را در گوشهای از اتاق خود، جایی که روزانه زیاد آن را ببینید، بنویسید.

پرسیدم : تلخ ترین قهوه ای که دارید چیست ؟ فقط آنچه را دوست دارید بنویسید و آنچه مینویسید، دوست بدارید. من خواندن را دوست دارم. ۵. موفقیت دوست هیچکس نیست. ” صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یک مرتبه نیست . اکنون می خواهیم جملات کوتاه شده را از نزدیک بررسی کنیم و توضیح دهیم که اینها چه جمله هایی هستند، چرا ممکن است بخواهید از آنها استفاده کنید و چگونه می توانید از آنها برای بهبود مهارت های انگلیسی خود استفاده کنید.

چرا مردم جملات را کوتاه می کنند؟ کمالگرایی آوای یک سرکوبگر است؛ و دشمن مردم. بهترین راه باور به این موضوع تنها این است که یک بار آن را امتحان کنید. شاید عجیب به نظر برسد که تنها یک جمله، احساس بد شکستها و ناکامیها را از ذهن ببرد. همۀ ما تنها از عشق میگوییم و میخوانیم، اما کمتر عشق میورزیم. اگر همواره بایستیم و از حرکت ترس داشته باشیم، ذهن ما هم ترسو خواهد شد. اگر به جای تزریق ترس به ذهن خود، مداوم یک مفهوم مثبت را تکرار کنیم، ذهن را وادار به مثبتگرایی خواهیم کرد. بدبختی هم مثل شکنجه است می توان تحمل و با بی اعتنایی تحقیرش کرد.

من به آن همه بدبختی نمیاندیسم، بلکه به تمام زیباییهایی میاندیشم که همچنان باقیست. اما مطالعات نشان داده است که شما نمیتوانید آنها را از فهرست یا گروهها یاد بکیرید. شما می توانید خیلی چیزها از جمله جملات را کوتاه کنید. جملات بلند را به دو یا چند جمله کوتاه تقسیم کنید. شاید با خود فکر کنید «خواندن یک جمله چگونه میتواند در من تغییر ایجاد کند؟ با عبارات ساده و پیچیده نمیتوانی جهل خود را بپوشانی، آنکه مطلب را خوب فهمیده، میتواند ساده بیانش کند. پرسیدم : با چه شیرین میشود ؟ جملات کوتاه شده انگلیسی چه جملاتی هستند!

دیدگاهتان را بنویسید