جملات کوتاه، کلید یادگیری زبان

که بر نمی گردی! اگر من بیشتر از دیگران دیدهام، به خاطر این است که بر شانههای غولها ایستادهام. مهمترین علت آن کاهش مطالعه نثرهای معیار، رواج ترجمه و تأثیر منفی آن بر الگوهای جملهسازی است. در این مقاله جایگزینهایی برای لغات و اصطلاحات ارائه شده که میتوانید به آن مراجعه کنید. بزرگترین و سختترین کارها را کسانی میتوانند انجام دهند که با تمام توان به خلق رویا میپردازند. گاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید… روزم چون روز دیگران می گذرد.

با چه اضطرابی روز را به سر می برم اما شبانگاه من و غم یکجا می شویم… تایپ دهانگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. عاشق آن خاطراتی هستم که تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند ! تاگور از شاعران بزرگ جهان است. عشق کمیاب است ، از دستش ندهید . انسان دانا بیشتر از اینکه فرصتها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد میکند. اگر تحقق رویاهایمان امری محال بود، طبیعت هرگز در ما انگیزه ایجاد نمیکرد چنین رویاهایی را در سر بپرورانیم. یا در مثالی دیگر اگر در مباحث جبر و اختیار دیده باشیم، فوری از جمله معروف ژان پل سارتر که می گوید “ما محکوم هستیم به آزادی” نقلی صورت گرفته و شخص تصور می کند به کلی آشنایی با آرای گسترده پشت این جمله سارتر نیاز نیست.البته این به معنای عدم کاربرد نقل های کوتاه از سخنان بزرگان در جای خود نیست.

همه مان افرادی معمولی هستیم. همه مان خجالتی هستیم. این همه کلاغ می خواهد چکار؟ انگیزه داشتن هیچ هزینهای برایتان ندارد اما میتواند همه چیز را برای شما فراهم کند. نمیفهمند آنچه سرسری میگویند تا چه حدی میتواند آدمی را بیازارد ! که لیاقتش را ندارند ! را در نظرات دکارت نمی داند، که از دلایل آن جمله معروف است.اما تصور می کند جمله فوق کافیست. شما برای آن که بتوانید ناامیدی را از خودتان به طور کامل دور کنید، نیاز به شناسایی علل و موانع رسیدن به اهدافتان را دارید.

برای خواناتر کردن چنین جملاتی میتوانیم آخرین فعل را به قبل از که انتقال بدهیم. وظیفه اصلی ما در زندگی، خدمت کردن است… من به جامعهام خدمت میکنم. خواهشمند است دستور فرمایید کارانههای مصوب پرداخت شود. زمان یکی از چیزهایی است که نمیتوانید در گرو بگذارید. تا میتوانی عکس بگیر تا اصل زندگی که از دست رفت، دست کم رونوشت آن را داشته باشی.

دیدگاهتان را بنویسید