جملات ناب + متن زیبا و تاثیر گذار از بزرگان جهان و جملات پندآموز مفهومی

بهترین راه کشتن وقت این است که آنقدر از آن کار بکشی تا بمیرد. به دنیا آمدن و از دنیا رفتن چارهای ندارد، فاصلۀ این دو را دریاب! عشق گلی بسیار زیباست، اما برای کندن آن باید شهامت رفتن به لبۀ پرتگاه را داشت. لغت کلیدی عشق است. ثروت نتیجۀ خدمت موفقیتآمیز به دیگران است. به قدری عادت کردهایم خود را از دیگران پنهان کنیم که در پایان از خودمان هم پنهان میشویم. با عبارات ساده و پیچیده نمیتوانی جهل خود را بپوشانی، آنکه مطلب را خوب فهمیده، میتواند ساده بیانش کند. راحت میتوان خود را فریب داد، که: «سرم شلوغ است؟

در ذهن خود گورستان کوچکی بسازید و تمام بدیهای دوستانتان را در آنجا به خاک بسپارید. فقط افکار منفی را از ذهن خود پاک کنید. هر کس که خواندن بلد باشد از این توانایی برخوردار است که خود را بزرگ کند؛ ابعاد وجودش را گسترش دهد؛ زندگیاش را کامل، باشکوه و جذاب کند. یا دست کم از این پس اینگونه خواهد بود. اگر نسیم یا گلشیری هست در من است. در دل دعا کن، حتی اگر از آن لذت نبری.

به گمانم بخشی از عشقم به زندگی را، مدیون عشق به کتابها هستم. زیر این همان چیزی است کخ زندگی از آن تشکیل شده است. فقط باید از این در شگفت بود که هنوز قادریم شگفتزده شویم. آنچه من داشتم، و شاید دیگران نداشتند، قابلیت چسبیدن به کار بود -و چیزی که واقعاً مهم است هم همین است، نه استعداد. دیگران را دست پایین گرفتن سخت نیست، سخت آن است که خودت را دست بالا نگیری. زندگی همین است که هست، اگر انتظار معنا از آن داری، باید خودت توی آن بریزی.

تا میتوانی عکس بگیر تا اصل زندگی که از دست رفت، دست کم رونوشت آن را داشته باشی. آدمیزاد باید آنقدر آزاد باشد که دست کم بتواند بگوید: آزاد نیستم. فرصت مناسب را از دست بدهيم . اما اگر دست زندگی کنی، همان یک بار کافی است. زندگی یک شوخی بسیار جدی است. یک بار فرصت زندگی داری. این که همیشه بخواهی زندگی جدیدی را آغاز کنی اما هرگز برای شروع آن وقت نداشته باشی به این میماند که کسی هر روز خوردن و نوشیدن را به روز بعد موکول کند تا این که از گرسنگی بمیرد. او جرات احنق بودن را دارد و این اولین قدم در جهت عقل است.

دیدگاهتان را بنویسید