جملات زیبا کوتاه و عاشقانه رمانتیک و جذاب با عکس نوشته های خاص

هاشمیطبا در گفتوگوی اخیرش به این مورد نیز اشاره کرده و گفته است که خاتمی بیشتر روی فوتبال تمرکز داشت و به این رشته ورزشی نسبت به سایر رشتهها علاقه نشان میداد و حتی فوتبالیستها را هم به اسم میشناخت. قبل از بحث درباره چرایی این موضوع و علاقه محمد خاتمی به فوتبال، باید به روایتی که هاشمیطبا از انتخاب صفاییفراهانی بهعنوان رئیس فدراسیون در زمان محمد خاتمی دارد، رجوع شود: «خاتمی به بنده گفت اگر میخواهید رئیس فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید، با من مشورت کنید. تازهترین اتفاقی که رخ داده، مربوط به سالهای گذشته است و به روایتی از مصطفی هاشمیطبا، رئیس سابق سازمان تربیتبدنی برمیگردد که گفته در زمان او، محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، خواسته برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال با او مشورت شود.

این مستقیم ترین شیوه برای نوشتن یک جمله است. نکته: برای رعایت سادگی در نوشتن یک متن، میتوانیم اطلاعات غیر ضروری را شناسایی کنیم و آنها را به پاورقی یا پرانتز منتقل کنیم. برای این منظور ابتدا از خود شروع کنید و سعی کنید به یک خودشناسی برسید. اگر برای لحظهای از زاویۀ دیدی یکدیگر به مسائل نگاه کنیم، معجزهای بروز میکند. جملات کوتاه موثرترند. شما برای تاثیرگذاری لازم نیست جملات بلند بنویسید. هر کلمه از جمله باید برای بیان منظور اصلی شما ضروری باشد.

به این ترتیب زمانی که برداشت شما از رویدادهای اطرافتان تغییر می کند احساسات متفاوتی را تجربه می کنید و نحوه عکس العمل شما نیز در برابر آن رویداد تغییر می کند. این موردی است که هاشمیطبا در گفتوگو با «ایسنا» مطرح کرده و اشاره مستقیمی به رویکارآمدن صفاییفرهانی بهعنوان رئیس فدراسیون فوتبال داشته است.

طبیعی است که با چنین کارکردی، نمیتوان فقط با شعار، ورزش را بهطور کلی و فوتبال را بهطور ویژه از سیاست جدا دانست. سجاد فیروزی: فوتبال در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته، با سیاست عجین است. اما این تمام ماجرا نیست؛ محمد خاتمی بهجز اعمال نظر برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال، اشراف کاملی هم بر فوتبال داشته و شاید بتوان گفت یکی از فوتبالیترین رؤسای جمهور تاریخ ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید