جملات زیبا و کوتاه از بزرگان

تغییر جهان در گرو تغییر تک تک افراد است، برای داشتن زندگی بهتر از از تغییر خودم شروع میکنم. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است. خواستههای بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است. موفقیت، مجموعهای از تلاشهای کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شدهاند. از آنچه دارید استفاده کنید. درست آن زمانی که تصمیم میگیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور میکنید به مقصد نزدیکترید. شما نمیتوانید زمان از دست رفته را برگردانید. زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگیای نکنید که به فرد دیگری متعلق است.

زمان شما، زندگی شماست. وقتی در زندگی با شکست مواجه میشوم دو راه بیشتر پیش روی ندارم؛ یا اینکه بگذارم این شکستها من را کنترل کنند و آینده مرا نیز از بین ببرند یا کنترل آنها را به دست بگیرم و از آنها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنم. زیر این همان چیزی است کخ زندگی از آن تشکیل شده است. اما اگر دست زندگی کنی، همان یک بار کافی است. همان طور که یک کشتی بر لنگری کوچک تکیه نمیکند.

اگر مهمترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه میداشت. پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکستهای متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. تنها در فرهنگ لغت میتوانید پیروزی را پیش از عمل ببینید. از جایی که هستید شروع کنید.

این که همیشه بخواهی زندگی جدیدی را آغاز کنی اما هرگز برای شروع آن وقت نداشته باشی به این میماند که کسی هر روز خوردن و نوشیدن را به روز بعد موکول کند تا این که از گرسنگی بمیرد. عشق حقیقی به ظهور ارواح میماند، همه از آن میگویند؛ اما اندک کسی آن را دیده است.

دیدگاهتان را بنویسید