جملات انگیزشی کوتاه و اثربخش برای ساختن روز شما

اتفاقی که اسفند 1390 برای علی دایی رخ داد و او دچار سانحه شد، نشان دیگری از ارتباط خوب رئیسجمهور و کاپیتان سابق تیم ملی بود، چون سیدمحمد خاتمی، تلفنی حال آقای گل جهان را جویا شد و بعد هم متنی منتشر و برای دایی آرزوی سلامتی کرد. تازهترین اتفاقی که رخ داده، مربوط به سالهای گذشته است و به روایتی از مصطفی هاشمیطبا، رئیس سابق سازمان تربیتبدنی برمیگردد که گفته در زمان او، محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، خواسته برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال با او مشورت شود.

یکی، دو سال بعد اما علی دایی با وضوح بیشتری درباره علاقهاش به محمد خاتمی و البته تأثیر رئیسجمهور وقت بر ورزش گفت: «از آقای خاتمی آدم هرچه بگوید کم گفته است. هاشمیطبا در گفتوگوی اخیرش به این مورد نیز اشاره کرده و گفته است که خاتمی بیشتر روی فوتبال تمرکز داشت و به این رشته ورزشی نسبت به سایر رشتهها علاقه نشان میداد و حتی فوتبالیستها را هم به اسم میشناخت. سجاد فیروزی: فوتبال در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته، با سیاست عجین است. در صورت تمایل می توانید به بخش اس ام اس فلسفی مراجعه نموده و از دیگر جملات و متن های زیبا و خواندنی با مفاهیم مختلف دیدن فرمایید.

البته این مورد یعنی ارتباط حسنه علی دایی با محمدخاتمی موضوع چندان جدیدی نیست و پیشتر مطالبی در همین روزنامه دراینباره به رشته تحریر درآمده است؛ بااینحال، شاید بشود به صورت کلی، ارتباط محمد خاتمی و علی دایی را نشانهای برای علاقه رئیسجمهور وقت ایران به فوتبال دانست. این موضوع مقدمهای کوتاه برای ورود به شایعاتی است که درباره نفوذ رؤسای جمهور در انتخاب رؤسای فدراسیون به صورت جستهوگریخته مطرح میشود. گفتیم نظرتان کدامیک از این افراد است؟ بدانید همان کافی است. نظر ما نیز از همان ابتدا روی صفاییفراهانی بود».

ما نیز پس از یک هفته شش نفر را تعیین و به رئیسجمهور اعلام کردیم. مطمئن باشید که پس از چند روز احساس بد شکست در شما از بین میرود. هر چند مشکلات ما همیشه کمی پیچیده به نظر میآیند، اما در اساس و گوهر خود بسیار سادهاند. سعی کنید جملات زیر را چند بار بخوانید و ان را به ذهنتان بسپارید تا همیشه افکار مثبت در ذهنتان جریان گیرند و کائنات خوبی ها را به سمت شما بیاورند. همیشه دوست دارم از صحبتهای ایشان استفاده کنم. “باشد که همیشه بدترین چیزها پشت سر تو باشد. یکی دیگر از مواردی که نشان میدهد یک جمله دچار اطناب شده، آن است که برای خواندن آن نیاز به نفسگیری مجدد داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید